"Big thanks for the software! I just started learning Chinese here at the UN, and your program is just what I need. It lets me follow up what I learn in the classroom and then explore further."
—Nikolai Galkin, United NationsMore User Comments

 


Stepping Stones Lesson Ten


Audio Immersion  |  Audio Practice  |  Vocabulary Study  |  Vocabulary Review
Reading Practice  |  Exercises  |  Stepping Stones Home2. Audio Practice

Listen to one line of the story, and then repeat it aloud. Follow the characters in the text as you listen--each character corresponds to one syllable. Practice until you can recite the line from memory. Then go on to the next line. Again, don't worry about the meaning for now.


 
sài
wēng
shī


前,
 
cóng
qián,
sài
běi
yǒu
wèi


者,
 
shēn
jiě
rén
shì
de
zhǎng
zhě,


翁。
 
rén
men
jiào
sài
wēng.


天,
 
tiān,
jiā
yǎng
de


 
zhī
shén
me
yuán
yīn


去,
      
pǎo
dào
rén
de
shàng
qù,


了。
     
méi
zhǎo
huí
lái
le.了,
 
lín
men
tīng
shuō
le,翁。
 
dōu
lái
ān
wèi
sài
wēng.过,
说:
 
sài
wēng
diǎn
nán
guò,
shuō:“这
事。”
 
"zhè
shuō
ding
shì
jiàn
hǎo
shì."月,
    
guò
le
yuè,路,
 
jiā
de
rèn
shi
lù,了。
 
pǎo
huí
lái
le.
 
hái
cóng
rén

li马。
 
dài
huí
hǎo

mǎ.喜。
 
lín
men
dōu
lái
dào
xǐ.说:
 
sài
wēng
què
shuō:“可
事。”
 
"kě
jiàn
de
shì
hǎo
shì."马,
 
yīn
wéi
jiā
li
yǒu
liǎng
hǎo
mǎ, 
sǎi
wēng
de
ér
zi门。
 
jīng
cháng
chū
mén.
心,
 
xiǎo
xīn,来,
 
cóng
shang
shuāi
xia
lai,了。
 
tuǐ
shuāi
duàn
le.事,
 
lín
men
tīng
shūo
zhè
shì,过。
 
dōu
wèi
sài
wēng
nán
guò.说:
 
sài
wēng
yòu
shuō:“其
事。”
 
shí
shuō
ding
shì
hǎo
shì."翁。
 
jiā
dōu
xiāng
xìn
sài
wēng.年,
 
guò
le
nián,北。
 
rén
jìn
jūn
gōng
sài
běi.攻。
 
guó
wáng
chū
shī
fǎn
gōng.线
 
Sài
wēng
de
lín
li
shàng
qián
xiàn
de
rén来。
 
shí
zhī
jiǔ
dōu
méi
néng
huí
lái.


子,
 
ér
sài
wēng
de
ér
zi,腿,
 
yīn
wéi
duàn
tuǐ,命。
 
fǎn
ér
bǎo
quán
le
shēng
mìng.
 

Once you have memorized each line of the story, you are ready to go on to the next step.